دستگاه کشش میانی | M30 | NIEHOFF

Medium Drawing Line | M30 | NIEHOFF

ratings
خط کامل مناسب برای کشیدن مس 3.5 میلی متری به قطر 1.4 - 0.3 میلی متر

دسته بندی : کشش میانی

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality