خط کشش میانی دو سیم | HENRICH | 24G17-2

Twin Wire Intermediate Drawing Line | 24G17-2 | HENRICH

ratings
دستگاه کشش میانی، مناسب برای کشیدن و آنیل همزمان دو سیم مسی 0.4 تا 1.04 میلی متر و قرقره کردن آنها بر روی دو قرقره ثابت 800 میلی متری جداگانه. طراحی مجهز به دو موتور، برای تعویض زود هنگام قالب ها.

بخش کشش و آنیل، به طور کامل و مشترک، در یک کابین عایق صوتی بسته شده اند.

دسته بندی : کشش میانی

حمل به کارخانه

Shipping to factory

نصب در کارخانه

Factory installation

قیمت مناسب

The price is right

کیفیت مناسب

good quality